سه‌شنبه 25 اسفند 1394

کمان در دست ابروها، جهان دست پری روها


 ماه مان

 قبله ی عشق و خدای مهر

الهی قربونت برم که برکت زندگی منی